A WEALTH OF IRONY, 2015

Photos by Bita Ghavami
 
©2021 NOMU NOMU, LLC.